Funderingen en Tunnels

Funderingen van Kunstwerken en Tunnels

Voor de aanleg van kunstwerken, zoals viaducten, aquaducten, bruggen en tunnels adviseert ZAFECO over de aanleg in de ondergrond en de funderingswijze.

IFunderingen en tunnelsn de weinig draagkrachtige Nederlandse ondergrond is het van groot belang gebouwen en kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels etc) op een deugdelijke manier te funderen. De meest toegepaste funderingswijzen zijn paalfunderingen, funderingen op staal en gewapende grondconstructies. Naast het type fundering is ook de uitvoeringswijze in relatie tot belendende infrastructuur en de ondergrond van belang. In een dichtbebouwde omgeving dient overlast (geluid, deformaties) en schade aan belendingen tot een minimum te worden beperkt. ZAFECO toetst dan ook niet alleen of de fundering voldoende draagkracht heeft, maar adviseert in het gehele vraagstuk:

  • Keuze funderingstype in relatie tot aan te leggen constructie, type ondergrond en naastliggende gebouwen en infrastructuur;
  • Bij een paalfundering: type paal, uitvoeringsmethode (heien, trillen, schroeven etc.), advisering paalpuntniveaus, toetsing vervormingen;
  • Bij een fundering op staal of gewapende grondconstructie: Aanlegniveau, uitvoeringsmethode, advisering bouwfasering;
  • Advisering en/of begeleiding tijdens de uitvoering.

 

Funderingen en tunnelsVoor de aanleg van funderingen in de ondergrond van kunstwerken en tunnels of voor de aanleg van tunnels of onderdoorgangen zelf adviseert ZAFECO ook over de realisatie hiervan in de uitvoeringsfase. Zie hiervoor ook de dienst Grondkeringen.

  

 

Voorbeeldprojecten:

- Spoorzone Delft
- Vasiliko Oil Product Terminal
- VleuGel/RSS spooruitbreiding Utrecht CS – Lunetten
- Tender: Ruimte voor de Waal Nijmegen 

   

 

 

Spoorzone Delft Vasiliko Oil Product Terminal Vleugel_RSS Ruimte voor de Waal