Aanleg van aardebanen voor wegen en spoorwegen

Wegen en SpoorwegenBij de aanleg van aardebanen voor bijvoorbeeld wegen of spoorwegen op de slappe Nederlandse bodem ontstaan zettingen. Daarnaast dient de aardebaan zodanig te worden aangelegd dat er voldoende veiligheid tegen instabiliteit wordt gewaarborgd. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat het grond- en hemelwater goed kan draineren.

Bouwrijpmaken van terreinen

Voor het realiseren van toekomstige woonwijken en bedrijventerreinen dient de betreffende locatie eerst bouwrijp te worden gemaakt. ZAFECO adviseert hoe binnen de beschikbare voorbelastingstijd aan de gestelde (rest)zettingseisen, stabiliteitseisen (zowel in de eindfase als in de uitvoeringsfase) en droogleggingseisen kan worden voldaan.

wegen en spoorwegenOm de restzettingen binnen de gestelde eisen te houden adviseert ZAFECO over het toepassen van zettingsversnellende maatregelen en/of zettingsreducerende maatregelen.

Bij de aangedragen oplossingen wordt rekeningen gehouden met de beschikbare materialen en grond, beschikbare ophoogtijd, transport voor aan- en afvoer van grond, grondbalans, belendende bebouwing, infrastructuur en Kabels&Leidingen. Op deze manier streven wij naar een advisering in de meest duurzame en economische methode van ophogen, voorbelasten en onderhoud.

ZAFECO verzorgt tevens advisering en/of begeleiding tijden de uitvoeringsfase. Deze advisering vindt plaats op basis van zakbaakanalyses en/of analyses van waterspanningsmeters.

Opstellen geotechnische lengteprofielen

Voor verschillende geotechnische werkvelden adviseert ZAFECO over de hoeveelheid, het type en de locatie van het grondonderzoek. Daarnaast verzorgt ZAFECO de interpretatie van het grondonderzoek.

Desgewenst kan de interpretatie van het grondonderzoek worden gevisualiseerd in geotechnische lengteprofielen. Hiermee wordt het overzichtelijk waar zich de verschillende te onderscheiden grondlagen bevinden over de lengte en/of breedte van het project.

Lengteprofiel

Zettingen

Naast de grootte van de zettingen is de tijd waarin de zettingen optreden een erg belangrijke factor. Vaak dienen de projecten in een relatief korte tijd te worden opgeleverd. Door de vaak dikke klei- en veenlagen in de Nederlandse ondergrond is zonder het toepassen van aanvullende maatregelen het consolidatie- (zettings)proces meestal nog (lang) niet beëindigd. Om de restzettingen binnen de gestelde eisen te houden adviseert ZAFECO over het toepassen van zettingsversnellende maatregelen en/of zettingsreducerende maatregelen, zoals het toepassen van:

  • Voorbelasting / extra overhoogte;
  • Verticale drainage;
  • Lichtgewicht materialen als EPS-, Bimsconstructies;
  • Vacuüm drainage;
  • Grondverbetering.

Stabiliteit

Daarnaast geeft ZAFECO advies over hoe de aardebaan zodanig kan worden aangelegd dat aan de stabiliteitscriteria conform de Eurocode 7 wordt voldaan, zowel tijdens de uitvoeringsfase als in de eindfase. Op basis van de stabiliteit in de uitvoeringsfase adviseert ZAFECO over hoe snel kan worden opgehoogd.

Drooglegging en drainage

Bij het aanleggen van de aardebaan dient er voor gezorgd te worden dat er voldoende drooglegging aanwezig is. ZAFECO geeft advies over hoe de opbolling en capillaire opstijging van het grondwater kan worden geminimaliseerd zodanig dat aan de droogleggingseisen kan worden voldaan.

Omgevingsbeïnvloeding

Door de aanleg van de aardebaan ontstaan gronddeformaties. Deze grondvervormingen dienen beperkt te blijven om schade aan de belendende bebouwing/infrastructuur te voorkomen. ZAFECO B.V. analyseert de verwachte grondvervormingen en toetst of de grondvervormingen binnen de gestelde eisen blijven. Indien de verwachtte grondvervormingen te groot zijn adviseert ZAFECO over aanvullende/compenserende maatregelen zodat de vervormingen wel binnen de gestelde eisen blijven.

Monitoring

ZAFECO verzorgt tevens advisering en/of begeleiding tijden de uitvoeringsfase. Deze advisering vindt plaats op basis van zakbaakanalyses en/of analyses van waterspanningsmeters en inclinometers.

Voorbeeldprojecten:

  • De Dijk, Maassluis
  • 'Goudse Poort' te Gouda
  • Bouwplan Tramonta de Lier
  • Verlengde Oosterheemlijn 
  • Tender Hong Kong Boundary Crossing Facilities

De Dijk Maassluis Goudse Poort Bouwplan Tramonta De Lier Verlengde Oosterheemlijn Tender Olie Terminal Hong Kong